contact-us צור קשר

דירוג “משרדי עורכי דין״ BDI

הדירוג מבוסס על איכות הפעילות העסקית שבה מעורבים המשרדים בייצוג גופים מובילים במשק הישראלי.

הדירוג מבוצע כך שהמשרדים מעבירים אל החברה מידע עם פירוט העסקאות והפרויקטים שבהם היו מעורבים עם שמות הלקוחות,

היקפי הפעילות, פסקי דין משמעותיים ,תקדימים משפטיים ושמות עורכי הדין אשר ייצגו את הצד שכנגד .

צוות הדירוג עורך ראיונות עומק עם המשרדים לקבלת מלוא האינפורמציה על פעילותם,

לבחינת איכות הלקוחות של המשרד: ככל שהלקוחות מדורגים גבוה יותר בדירוגי BdiCode, כך המשרד מדורג יותר גבוה.

בתהליך הדירוג מתבצעת הצלבה של כלל המידע המתקבל מהמשרדים הכולל מידע

על שמות משרדי עורכי הדין המייצגים את הצד שכנגד ותיקים פעילים לשנת הדירוג,

כלל המידע המתקבל מהמשרדים ומלקוחות המשרד כולל קבלת משוב על איכות,

מקצועיות ואופי השירותים הניתנים ללקוחות ע״י המשרד  כמו כן, כמדי שנה,

מתבצעת פנייה למשרדי עורכי הדין על מנת לקבל חוות דעת על המשרדים הפעילים בתחומים השונים.

    דילוג לתוכן