contact-us צור קשר

כנגד חברת שופמיינד הידועה בכינויה וואלהשופס נפסק פיצוי על ספאם בסך 31,000 ש"ח 

אחרי כמעט 3 שנים מאז הוגשה תביעה נגד שופמיינד, סוף סוף ניתן פס"ד נגדה.

בפסק דין זה נפסק כי על וואלה שופס לפצות את התובע בסך 31,000 ש"ח,

בגין פרסומות ספאם ששלחו לא כדין.

שופמיינד היא שור מועד בכל הנוגע להפרות הוראות חוק הספאם

הצדדים בתיק זה, הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שיקול דעתו, לפי 2
סעיף 79א לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ התשמ"ד – 1984 ,ללא נימוקים בטווח שבין סך של 3
15,000 ש"ח לסך של 35,000 ש"ח. הובהר לצדדים כי בהכרעה מסוג תעשה על פי שיקול דעת בית 4
המשפט, לרבות משיקולי פשרה וצדק, ללא קביעות וללא נימוקים. עוד הובהר כי בנסיבות אלה, 5
הסיכוי לדיון בערעור הוא קלוש. 6
7
לאחר שעיינתי בכל החומר שהוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט ובפרוטוקול ושמעתי את 8
טענות הצדדים ועדויותיהם בפני, ולאחר שהבאתי בחשבון טענותיהם של הצדדים האחד כנגד השני 9
ושקלתי הדברים אלו מול אלו – אני פוסקת בזה כי הנתבעת תשלם לתובע, לסילוק סופי ומלא של 10
כל תביעות התובע נגד הנתבעת כמפורט בתובענה, סכום כולל של31,000 .₪ 11
12
למען הסר ספק מובהר כי אין בפסק דין זה שניתן כאמור, לפי סעיף 79א משום קביעת ממצאים או 13
קביעות בעניין מהימנות. 14
15
הסכומים האמורים לעיל ישולמו בתוך 30 יום מהיום בהמחאה שתישלח בדואר רשום לכתובת 16
התובעים לפי כתב התביעה, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום 17
בפועל. 18
19
המזכירות תעביר העתק פסק הדין לצדדים על פי הכתובות בכתבי הטענות.

גם לך וואלהשופס שולחת ספאם?

ניתן לפנות למשרדנו, שהגיש כבר מס' תביעות נגד שופמיינד והשיג פיצויים נכבדים ללקוחותינו.

לא יודעים מה זה ספאם?

כנסו באתר למידע מקצועי וקראו מאמרים בנוגע להפרת הוראות חוק הספאם.

האם חוק הספאם תקף על כולם?

כן, חוץ מעל המחוקקים שבזמן בחירות מפוצצים אותנו במסרים שלהם.

המחוקקים בחרו להחריג את עצמם מהחוק ע"מ שיכולו להמשיך לשלוח לנו את החרטוטים שלהם.

מזמין אותך להפגין אזרחות טובה ולפעול ע"מ למגר את התופעה של הספאם.

 

    דילוג לתוכן